Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPROBOTOW.PL

                     

Regulamin.pdf
Regulamin.docx


I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym skleprobotow.pl, prowadzony jest przez Fundację Nowoczesnej Edukacji Informatyczno-Technologicznej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim pod adresem
  ul. Juliusza Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski. Firma jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem NIP: 771-28-96-054.
 2. Transakcje odbywają się w formie umowy sprzedaży, zawieranej na odległość w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, za pośrednictwem serwisu internetowego skleprobotow.pl, pomiędzy: zamawiającym (dalej: Klientem), a prowadzącym sklep internetowy Fundacją Nowoczesnej Edukacji Informatyczno – Technologicznej (dalej: Sprzedającym).
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres email: biuro@skleprobotow.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 44 649 83 87, w godzinach pracy sklepu (08:00-16:00).
 4. Warunkiem technicznym do korzystania z oferty Sprzedawcy jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej, dostęp do Internetu, aktywne konto e- mail, zainstalowany program FlashPlayer.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Wszelkie zmiany nie mogą dotyczyć zamówień, które Sprzedawca przyjął do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

II. KONTO

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy Sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://www.skleprobotow.pl

Sprzedawca - Fundacja Nowoczesnej Edukacji Informatyczno-Technologicznej
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim pod adresem ul. Juliusza Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski. Firma jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem NIP: 771-28-96-054, REGON 368952190, KRS 0000707766.

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy uzupełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail bądź dodatkowo nazwy pod którą osoba rejestrująca się zamierza występować w SKLEPIE (login) oraz hasła. Jeżeli KLIENT jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą powinien podać numer NIP.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@skleprobotow.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres
  e-mail reklamacje@skleprobotow.pl.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 10. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 11. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust.13, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 12. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 12 są:
  a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  b) poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  c) zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 13. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed
  wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
  W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@skleprobotow.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 14. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 15. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 16. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa

III. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu.
 2. Zamówienia można składać przez koszyk zamówień i wypełnienie formularza zamówienia, podając wszystkie niezbędne dane do jego realizacji.
 3. Do obowiązków Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia należy wskazanie w formularzu zamówionych produktów oraz ich ilości, podanie danych potrzebnych do realizacji dostawy, wybór preferowanej formy płatności i formy dostawy oraz oświadczenie o zakończeniu zamówienia, które potwierdzi jego złożenie.
 4. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów ze Sprzedawcą.
 5. Klient wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest do rzetelnego jego wypełnienia i podania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź na adres email podany w zamówieniu, która potwierdzi przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznaczać będzie, że zamówienie Klienta mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia, jego weryfikacji oraz anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia.
 8. Każdy Klient ma możliwość dokonania zmian w złożonym zamówieniu lub jego anulowania do momentu wysłania zamówionego towaru.

IV. CENY TOWARÓW, PŁATNOŚĆ ORAZ DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w ofercie sprzedaży podane są
  w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje Sprzedawcę w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  a) płatność przy odbiorze – wówczas należność pobierana jest przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę,
  b) przedpłatę przelewem za całość zamówienia na konto Sprzedawcy
  c) za pośrednictwem platformy płatniczej:
  - Przelewy 24.
 1. Do każdego zamówienia doliczany jest zryczałtowany koszt dostawy, zgodnie
  z cennikiem zawartym w zakładce "Cennik Dostawy" i ujęty na fakturze lub paragonie wraz z podatkiem VAT.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu trzech najbliższych dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym zostało złożone zamówienie przez Klienta w przypadku wysyłki towaru za pobraniem, a w przypadku formy przelewu, po jego wpłynięciu na rachunek Sprzedawcy.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.
 5. Składając Zamówienie Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania Zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury. Użytkownicy żądający wystawienia faktury mogą również, zaznaczając taką opcję, odrębnie wyrazić zgodę na przesłanie faktury w wersji elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres:

Fundacja Nowoczesnej Edukacji Informatyczno – Technologicznej

 1. Gabriela Narutowicza 58/60

97-300 Piotrków Trybunalski

lub na adres e-mail: reklamacje@skleprobotow.pl

 1. Towar zwracany musi być kompletny i nie uszkodzony.
 2. Zwracany towar należy odesłać wraz z kopią faktury lub paragonu oraz wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy podany w danych kontaktowych. Klient zwraca towar na własny koszt.
 3. Zwrot ceny sprzedaży na rzecz Klienta nastąpi w ciągu 7 dni roboczych w sposób wybrany przez klienta, tj. na podany rachunek bankowy Klienta. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru przez Klienta.

VI. REKLAMACJE

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, albo stwierdzi niezgodność towaru z towarem zamówionym (wady fizyczne), przysługuje mu prawo do złożenia u Sprzedawcy reklamacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie odesłać towar przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy (Fundacja Nowoczesnej Edukacji Informatyczno – Technologicznej, ul. Gabriela Narutowicza 58/60, 97-300 Piotrków Trybunalski).
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 14 dniu od daty otrzymania przez niego przesyłki wraz z towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe z powodu braku towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi całą cenę sprzedaży wraz z kosztami wysyłki, poniesionymi przez Klienta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 4. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem
  o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 1. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 2. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VII.DANE OSOBOWE W SKLEPIE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2019 r.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Postanowienia Regulaminu w zakresie prawa odstąpienia od umowy nie dotyczą Klientów nie będących konsumentami.